รับสมัครนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษาและสนใจทำงานพิเศษในช่วงระหว่างว่างจากการเรียน