นักศึกษาปริญญาโท รับรางวัลการนำเสนอดีเด่น ในการสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2558