คณะสังคมศาสตร์ จัดโครงการปลูกป่าเนื่องในวโรกาส 84 พรรษา แม่ของแผ่นดิน