รองคณบดี ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะสังคมศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก Good Neighbors สาธารณรัฐเกาหลีใต้