รับสมัครบุคคลผู้ประสงค์จะเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหารและการบริการอื่น